บทเรียนที่ 2

วันที่จัดอบรม 28 ธันวาคม 2562 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 19:30 (เป็นเวลาจำนวน 7 วัน)
รูปแบบหลักสูตร บรรยาย
  • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย 10 คน
การชำระเงิน ราคาช่วงเวลาปกติ
ราคาสำหรับนิสิต
  • ราคาบรรยาย/คน 100.00 บาท
ราคาสำหรับบุคคลทั่วไปและอื่นๆ
  • ราคาบรรยาย/คน : 100.00 บาท
สิทธิฟรี ประเภทผู้รับสิทธิ์ : บุคคลทั่วไป อื่นๆ บุคลากรภายในได้แก่ นิสิต , อาจารย์ มก.
สถานที่จัดกิจกรรม OGS
OGS ตำบล ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

ผู้จัดกิจกรรม

ogs

0639501220

teerniy_15_7b@hotmail.com